Gemeenteraad februari 2021

Bijkomende punten Groen fracti

Lokale armoedebarometer

De lokale armoedebarometer bevat een overzicht van verschillende cijfers die allen iets te maken hebben met armoede of kunnen te maken hebben met armoede. Het totaalbeeld van al die cijfers geven aan hoe ernstig armoede is in onze gemeente. Ook de deelcijfers geven een duidelijk beeld: op een of meerdere cijferreeksen scoort Zottegem goed, op andere minder goed. Een problematiek als armoede is een complexe problematiek en bevat veel facetten. De coronapandemie heeft een grote impact op de samenleving en zal armoede doen toenemen.

Graag zoomen wij vandaag iets dieper in op het cijfer met betrekking tot werkloosheid, Zottegem scoort hier min 2.

In het beleidsplan van Zottegem lezen we: Een goede opleiding en een job bieden de beste garantie tegen armoede en vormt een structurele uitweg uit armoede. We zetten dan ook sterk in op de activering in het kader van armoedebestrijding. Dit is een rechten- én plichtenverhaal. Wie aanspraak maakt op een leefloon en begeleiding, moet ingaan op de begeleiding die wordt aangeboden teneinde de reïntegratie maximale kansen te bieden.

Cijfers over de laatste 10 jaar van de niet werkende werkzoekenden in Zottegem.

 

evolutie NWWZ

   

niet werkende werkzoekenden

 
       
 

vrouw 

man

 

1/01/2021

286

301

 

1/01/2020

258

283

 

1/01/2019

262

292

 

1/01/2018

290

320

 

1/01/2017

267

322

 

1/01/2016

309

355

 

1/01/2015

331

356

 

1/01/2014

299

367

 

1/01/2013

252

314

 

1/01/2012

246

293

 

1/01/2011

240

281

 
       

bron : VDAB kengetallen per gemeente

Vaststelling op basis van gegevens VDAB januari 2021:

Zottegem scoort slechter dan Vlaanderen, minder goed dan de provincie en regionaal.

Van de niet werkende werkzoekenden in 2021 zijn er 77,3% autochtonen en 22,7% allochtonen. Bij de autochtonen vormen de mannen het grootste aandeel, bij de allochtonen (en dit voor een zeer groot aandeel) vrouwen.

Cijfers bekeken over 10 jaar geven een stabiel gegeven, met andere woorden weinig evolutie.

Vragen:

Hoe neemt de stad haar regierol inzake tewerkstelling op?

Welke structurele acties zal de stad ondernemen om dit cijfer van de werkloosheid duurzaam te laten zakken?

Heeft de stad een samenwerkingsovereenkomst met de VDAB?

Wordt er ingezet op individuele begeleiding en kent men de oorzaken van de werkloosheid of kan men die achterhalen?

Uit het lijstje van Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn er ook een aantal gelinkt aan tewerkstelling:

We hebben het regionaal werkoverleg OCMW maatschappelijk werkers, dat 4 keer per jaar samenkomt. Wat zijn de onderwerpen, knelpunten die besproken worden op dit overleg, komt de problematiek van langdurige werkloosheid hier ter sprake? Welke oplossingen worden naar voor geschoven? Kunnen we beschikken over de verslagen van 2020?

Verder is er ook het centrum voor basiseducatie CBE, leerpunt Zuid Oost Vlaanderen. Welke rol nemen zij op? Hebben zij in 2020 vergaderd of actie ondernomen?

Verder is er nog de “Werkwinkel Zottegem”, op welke manier ondernemen zij actie om de arbeidsbemiddeling te optimaliseren?

Sportstadium

De heraanleg van het sportstadium en de site aan de Bevegemse Vijvers is één van de kernprojecten in deze legislatuur. Wij staan achter dit project, meer nog; het verbeteren van de huidige sportinfrastructuur is een noodzakelijk initiatief. Deze verouderde sportomgeving verdient een grondige renovatie. Dit project vraagt vergaande engagementen van alle partners, niet in het minst de stad Zottegem die met gemeenschapsmiddelen de renovatie ondersteunt. Wij stellen vast dat de GR en ook AGB tot nu toe nog niet echt mee betrokken worden in dit gezamenlijke project. Tot op de dag van vandaag is er bitter weinig info over samenwerkingsovereenkomsten, nochtans het fundament van de exploitatie van de hernieuwde site. Karige informatie over de impact op meerjarenbegroting van de stad. 

Ondertussen heeft de tennisclub al een vergunning voor een extra padelplein waar de kantines worden afgebroken.

Ondertussen heeft de schepen wel met een aantal buurtbewoners gesproken omdat er meer en meer vragen kwamen over de impact op de woonbuurt.

Daarom volgende vragen:

De onderzoeksfase is nu afgerond, de partners die een overeenkomst sloten voor deze fase, zullen deze meestappen in de verdere ontwikkeling van het projectgebied? Of haken er partners af en stappen er nieuwe in? Kunnen we beschikken over de statuten van de diverse vennootschappen en eventuele vzw’s die definitief instappen?

Wanneer zal de stad openbaar maken hoe de samenwerking in elkaar zit en welke partij welk bedrag investeert?

Klopt het dat de erfpachtregeling die voorzien was met de Tennisclub door het installeren van het 4de padelterrein herzien wordt en wanneer komt deze op de gemeenteraad? Wanneer zal het volledige dossier met het financieel plaatje en de samenwerkingsovereenkomsten en de erfpachtwijziging op de gemeenteraad gepresenteerd worden? Immers het gaat om een volledige vernieuwing van de sportsite en niet alleen uitbreiding van de tennisclub. 

Bij de vernieuwing zoals steeds vooropgesteld: wat zijn de faciliteiten voor de atletiekclub (en andere?) als de nieuwe sportsite in gebruik is?

Tijdens de bijeenkomsten met de buurt, zijn er veel vragen geweest van buurtbewoners. Er is door de schepen aangegeven dat met de partners, zou gesproken worden op het vlak van bijsturingen in het uitvoeringsplan van de renovatie zodat er weinig hinder is naar de buurt. Is het bestuur bereid om de volgende gemeenteraad hierover een artikel te stemmen dat bij het toekennen van vergunningen, de minder hinder maatregelen (mobiliteit, nachtlawaai, parkeren, openingsuren,...) die besproken en al overeengekomen zijn, worden opgenomen in de nodige vergunningen?