Gemeenteraad juni 2019

Bijkomende punten Groen fractie

Eerstelijnszorg: vorming eerstelijnszone: is Zottegem mee?

In het kader van de hervorming van de eerstelijnszorg van minister Vandeurzen werden de steden en gemeenten gevraagd om  eerstelijnszones te vormen. In de zomer van 2018 werden de 60 eerstelijnszones bekendgemaakt. Momenteel worden de zorgraden gevormd die deze eerstelijnszones zullen gaan besturen; ook de visie- en missieteksten worden momenteel opgemaakt. 

Zottegem maakt deel uit van de eerstelijnszone “Panacea” bestaande uit de gemeenten: Brakel, Lierde, Herzele, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en de stad Zottegem, met een globaal inwonersaantal van ongeveer 88.974.

De overheid wil inzetten op interdisciplinair samenwerken in eerstelijnszones bestuurd door een zorgraad.

Om die zorgraden vorm te geven is er per ELZ (Eerstelijnszone) een veranderteam en een veranderforum aangesteld. Het veranderteam bestaat uit 8 à 10 mensen en bereidt het veranderforum voor. Het veranderforum is toegankelijk voor alle partners en is de plaats waar beslissingen over de ELZ worden genomen. Om als ELZ een officiële erkenning te kunnen krijgen, moet er per ELZ eerst nog een 'voorlopige zorgraad' worden opgericht. Deze bestaat uit 5 clusters van partners en maximaal 24 mensen.

  • Cluster Lokaal bestuur (max. 6): voor lokale besturen (kunnen zowel mandatarissen als ambtenaren zijn) en Huizen van het Kind
  • Cluster Zorg (max. 6): huisartsen, apothekers, thuisverpleegkundigen, diëtisten, 1e lijn GGZ actoren,...
  • Cluster Welzijn (max. 6): WZC, LDC, DGAT, diensten maatschappelijk werk, CAW,...
  • Cluster Persoon met een Zorgnood (PZON) + mantelzorgers (max. 2)
  • Cluster optionele partners (max. 4)

De aanvraag voor de erkenning van de eerstelijnszone moet ten laatste ingediend zijn op 31 december van dit jaar. Daarin zit de missie en visie, de waarden van de ELZ en een actieplan vervat. Zowel de voorlopige zorgraad als het dossier moeten goedgekeurd worden op een veranderforum, voordat het ingediend mag worden. 

Is er voor onze eerstelijnszone reeds een erkenning aangevraagd ?

Op welke manier zal onze stad/gemeente vertegenwoordigd worden in de (voorlopige) zorgraad? 

Op welke manier zal onze stad/gemeente een actieve rol opnemen in de totstandkoming van de eerstelijnszone en het beleid waarop de werking ervan gestoeld is?

Op welke manier en in welke mate zal er in de beleidsplanning voor wat betreft het sociaal beleid van onze stad/gemeente afgestemd worden met de werking van de eerstelijnszone? 

Groen vraagt om (blijvend) een actorrol op te nemen in het zorglandschap. 

Klinkers Hoogstraat

Via de pers vernamen we dat de klinkers aan het einde van de Hoogstraat herlegd zullen worden. Over hoeveel vierkante meters spreken we? Welk budget staat hier tegenover?

Er zijn nog stroken losse klinkers en op de markt, aan de overgang Heldenlaan naar de Markt, is er over de gehele breedte van de rijweg een verhoging van de klinkers ter hoogte van de paaltjes.

Worden er nog meer werken gepland of hoe zal men voorkomen dat ook deze mindere stukken verder ‘eroderen’/‘stukgaan’?

Er werd fout gecommuniceerd, hetgeen snel werd rechtgezet. Hoe zal de middenstand betrokken worden en hoe zal de communicatie naar de middenstand verlopen? Wordt de Hoogstraat volledig voor het verkeer afgesloten en hoelang? Op welke manier zal de Stad trachten de overlast te beperken tot een minimum voor de inwoners, klanten en winkeliers?

Mobilteitsplan

Via de verkeersraad vernamen we dat de schepen van openbare werken geen voorstander is van een nieuw algemeen mobiliteitsplan.

Het oorspronkelijke mobiliteitsplan dateert uit 2002 en is herwerkt in 2012. Op de gemeenteraad van 18 juni 2018 is de totale  herziening van het mobiliteitsplan nochtans met algemene stemmen goedgekeurd. De conclusie, van het studiebureau én alle politieke partijen, was dat het volledige mobiliteitsplan aan herziening toe is.

Normaal zou dit een jaar in beslag nemen en de resultaten zouden midden 2019 gepresenteerd worden, aldus het mondeling verslag van de GR van 18/06/2018.

Hoe komt het dat de schepen vandaag persoonlijk geen voorstander meer is van een nieuw mobiliteitsonderzoek?

Hoe staan de coalitiepartners tegenover het standpunt van de bevoegde schepen?

We hebben als stad recht op subsidies. De studie op zich hoeft dus geen grote extra kost met zich te brengen, is het college op de hoogte dat we om en bij de 75.000 euro subsidies laten liggen?

Zal de stad verdere actie opnemen of is een nieuwe mobiliteitsplan dood en begraven?

Stand van zaken dossier parkeergebouw Broeder Mareslaan

Op de gemeenteraad van maart 2019 hebben we een aantal vragen gesteld met betrekking tot het dossier parkeergebouw/NMBS parking. Vectris heeft in de mobiliteitsstudie voor de achterzijde van het station een aantal metingen gedaan en er zijn door het schepencollege bijkomende vragen gesteld om tot een model van mobiliteit te komen.

In de gemeenteraad van maart 2019 werd gesteld dat er binnen de 2 à 3 weken antwoord zou komen op deze bijkomende vragen. Zijn deze bijkomende vragen beantwoord? Wanneer komt er een oplevering van hun studie en wanneer krijgen we die studie te zien. Wat is nu de volgende stap?

We mogen in Zottegem niet dezelfde fout maken als bijvoorbeeld Oudenaarde, Waregem of Deinze. NMBS realiseerde in die steden wel een nieuwe betalende reizigersparking maar andere investeringen aan het station vielen daarna stil. Het investeringsbudget van 13 miljoen voor het Zottegemse station lijkt heel veel geld maar als we daar alle 7 perrons moeten verhogen, een nieuwe passerelle over het station en de Broeder Mareslaan bouwen én een pendelparking dan lijkt ons dat een zeer krap budget. 

De stad moet volgens ons een actieve regisseursrol op zich nemen want de stationsomgeving is een cruciale schakel in onze mooie stad en regio.

Zottegem kan zich bijvoorbeeld spiegelen aan de stad Dendermonde die in dialoog met haar inwoners, de pendelaars, de NMBS, de Lijn en de Provincie Oost-Vlaanderen een gedragen toekomstplan heeft uitgewerkt voor de totale stationsomgeving. (https://www.dendermonde.be/product/251/stadsvernieuwingsproject-voor-de-stationsomgeving).

Is er nieuws van de NMBS? 

Varia: Kunstroute 2020

Via mail werden we op de hoogte gesteld van het initiatief van een tweejaarlijkse kunstroute in Zottegem.  De SABK zou alvast enthousiast zijn en heeft al samenwerking in het vooruitzicht gesteld.  

We ontvingen een ontwerpnota om het project kunstroute Zottegem op te starten. Hoe staat het stadsbestuur tegenover dit initiatief, staan jullie achter het concept en zal dit verder uitgewerkt worden?