gemeenteraad juni 2020

Bijkomende punten Groen fractie

Bruggenhoek, aansluiting tussen fietspad en fietssuggestiestrook verbeteren

Titel: Bruggenhoek, aansluiting tussen fietspad en fietssuggestiestrook verbeteren

Beknopte omschrijving: Invoeren van verbeteringsmaatregelen voor een veiligere  aansluiting van het fietspad op de rijbaan op de Bruggenhoek

Bevoegd: Evert De Smet

Bevoegdheid: Artikel 40, §3 van het Gemeentedecreet

Wetten en reglementen:       

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968, betreffende de politie over het wegverkeer.

Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009

Verwijzingen:  

Notulen Gemeenteraad van 16 april 2018, punt 6 - Aanbrengen van fietssuggestiestroken

Vademecum fietsvoorzieningen hoofdstuk 4 – ontwerprichtlijnen voor fietsvoorzieningen versie 2017

Vademecum fietsvoorzieningen extra - Ontwerprichtlijnen Gemengd verkeer - fietssuggestiestroken  

Verantwoording:

Op de Bruggenhoek, komende vanop de Buke, is er een gevaarlijke verkeerssituatie. Door een aantal beperkte aanpassingen kan deze plek een stuk veiliger gemaakt worden voor fietsers en automobilisten: enerzijds door het fietspad en de fietssuggestiestrook drempelloos te laten aansluiten, anderzijds door de overgang te voorzien met een rugdekking.

Daarom formuleren we dit verzoek om de weguitrusting aan te passen en de situatie veiliger te maken. In dit voorstel volgen we de voorschriften van het Vademecum Fietsvoorzieningen.

Vandaag moeten fietsers vanop het verhoogde fietspad over een boordsteen en door een goot rijden, net op het moment dat ze het achterliggende verkeer moeten inschatten. Daarom dienen de niveauverschillen tussen het verhoogde fietspad en het asfalt van de rijweg drempelloos weggewerkt worden. De asverlegging gebeurt met een lichte bocht, (binnenstraal van 10 meter) zodat fietsers comfortabel de bocht kunnen nemen en het achteropkomende verkeer kunnen inschatten.  

De  rugdekking op de rijweg dient als bescherming voor de fietsers bij het verlaten van het fietspad. Deze rugdekking werkt ook als poorteffect en om automobilisten te waarschuwen voor fietsers op de rijweg. Het zal de snelheid van het verkeer richting het centrum afremmen en ook op die manier bijdragen tot meer verkeersveiligheid.

Dit voorstel voldoet aan de voorschriften van het Vademecum Fietsvoorzieningen, de leidraad voor de inrichting van fietspaden van de Vlaamse Overheid. Daarin staat dat voor een veilige overgang tussen een vrijliggend fietspad en gemengd verkeer steeds rugdekking nodig is. Ik vraag hiervoor de stemming.

Voorstel van beslissing:

Art 1.  Een verkeerstechnisch advies te vragen bij de politie voor de nodige wettelijke verkeerstekens en aanduidingen in verband met de overgang fietspad-suggestiestrook.

Art 2. Het advies te vragen aan de Gemeentelijke Verkeersraad in verband met de overgang fietspad-suggestiestrook.

Art 3. Het stadsbestuur verbindt er zich toe alle maatregelen en acties binnen drie maanden uit te voeren na de adviezen.

Stemmen:

Aanpassen belijning bij aanliggende fietspaden

Titel: Aanpassen belijning bij aanliggende fietspaden

Korte Samenvatting: Het versmallen van de rijvakken aan het huidige snelheidsregime door het aanbrengen van een volle witte streep tussen rijweg en fietspad. Gemeenzaam “Sauwenslijn” genoemd.

Bevoegd: Evert De Smet

Bevoegdheid: Artikel 40, §3 van het Gemeentedecreet

Wetten en reglementen:

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009

Verantwoording:

Zottegem heeft nog heel wat brede tweevakswegen uit de jaren 1960 en 1970 met aanliggende fietspaden, de  zogenaamde 'moordstrookjes'. Het wegbeeld van deze brede straten is niet aangepast aan het huidige snelheidsregime, het huidige gebruik (wegcategorisering) of de huidige inzichten qua verkeersveiligheid. Een verkeersveilige heraanleg is voor heel wat van deze wegen niet voor morgen. De geverfde belijning wordt wel periodiek vernieuwd. In afwachting van een integrale herinrichting kunnen we deze wegen veiliger maken met een eenvoudige verfmaatregel. Daarom formuleren we dit voorstel.

We wijzigen de baanvakbreedte door een extra witte lijn aan te brengen tussen het fietspad en de rijweg. De aanpassingen van tweevakswegen met aanliggende fietspaden gebeuren op basis het huidige snelheidsregime, het gewenste gebruik en op basis van huidige veiligheidsinzichten.

Door het visueel versmallen van het wegbeeld zullen (vracht)wagens hun snelheid aanpassen. Tussen de rijweg en het fietspad ontstaat een schrikstrook die voorkomt dat wagens rakelings langs fietsers rijden. Dit is goed voor de objectieve en subjectieve verkeersveiligheid. Ik vraag hiervoor de stemming.

Voorstel van beslissing:

Art 1. Het stadsbestuur verbindt er zich toe om bij de periodieke schilderwerken het wegbeeld visueel te versmallen. De aanpassingen van tweevakswegen met aanliggende fietspaden gebeuren op basis het huidige snelheidsregime, het gewenste gebruik en op basis van huidige veiligheidsinzichten.

Stemmen:

Plaatselijk accentueren van fietspaden  bij kruising van een fietspad met zijstraten

Titel: Plaatselijk accentueren van fietspaden bij kruising van een fietspad met zijstraten

Beknopte omschrijving: Het lokaal accentueren van fietspaden op kruispunten van voorrangsweg met ondergeschikte weg.

Bevoegd: Evert De Smet              

Bevoegdheid: Artikel 40, §3 van het Gemeentedecreet

Wetten en reglementen:

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009

Verwijsdocumenten:

Vademecum Veilige Wegen en Kruispunten, versie 2009

Vademecum fietsvoorzieningen hoofdstuk 4 – ontwerprichtlijnen voor fietsvoorzieningen versie 2017

Verantwoording: 

Het accentueren van voorrangsregels op kruispunten biedt een belangrijke meerwaarde voor de verkeersveiligheid. Kruispunten zijn ook voor fietsers dikwijls de zwakke schakels qua continuïteit en veiligheid. Via kleurengebruik kan men op een kruispunt de positie van de fietser verduidelijken. Zo kan het doortrekken van een fietspadvoorziening over een kruispunt duidelijk maken in hoeverre een fietser in een bepaalde richting voorrang heeft op weggebruikers in de dwarsrichting. 

Een fietser op een voorrangsweg heeft ook voorrang op het kruispunt zelf. De fietspadmarkering, twee evenwijdige witte onderbroken lijnen, loopt daarom door op het kruispunt. Een rode accentuering ter hoogte van de kruising van een fietspad met een zijstraat benadrukt die continuïteit. Door dit rode accent enkel ter hoogte van de kruisingen aan te brengen wordt het visuele effect maximaal. Het Agentschap Wegen en Verkeer past deze eenvoudige techniek al standaard toe op onze gewestwegen. Met dit voorstel kunnen we ook onze gemeentewegen veiliger maken voor alle weggebruikers. Als het wegdek in een goede  staat verkeerd kan het accent in rode verf aangebracht worden zonder bijkomende infrastructuurwerken. Ik vraag hiervoor de stemming.

Voorstel van beslissing:

Art 1. Het stadsbestuur verbindt er zich toe om bij de periodieke schilderwerken de fietspaden te accentueren in kleur op alle kruispunten van een voorrangsweg met een ondergeschikte weg.

Stemmen:

Lokaal droogteplan

Het is een open deur instampen; deze gortdroge periode heeft kwalijke gevolgen voor mens, dier en natuur.

Wordt een wateralarm het nieuwe normaal en gaan we naar het zoveelste afschakelplan?

Vlamingen hebben weinig water ter beschikking. Volgens de OESO is er gemiddeld in Vlaanderen en Brussel jaarlijks tussen 1100 en 1700 m³ water per persoon beschikbaar. Slechts enkele Westerse landen beschikken over nog minder water per inwoner (Italië en Tsjechië). Zelfs in landen als Spanje, Portugal en Griekenland is de waterbeschikbaarheid per inwoner groter dan in Vlaanderen en Brussel.

De huidige coronacrisis toont ons dat mensen openstaan voor gedragsveranderingen indien problemen helder worden omschreven en de gevolgen van de crisis duidelijk zijn. Waterschaarste heeft niet alleen ecologische (verlies aan biodiversiteit, branden ...) en maatschappelijke gevolgen (sanitair, voedselproductie, doch ook economische gevolgen -denk aan water peil op kanalen waardoor bepaalde schepen in de problemen komen-, landbouw, …)

Groen Zottegem bepleit nu alvast de opstart en uitwerking van een lokaal waterplan.

Eén van de maatregelen die daar zeker moet inzitten is het verbod om opgepompt grondwater dat vrijkomt bij grote bouwwerven te laten weglopen naar de riolering. Op sommige bouwwerven zien we wekenlang, soms zelfs maandenlang, dat het grondwater wordt opgepompt door middel van tijdelijke bronbemalingen en vervolgens zomaar in de riolering geloosd wordt. Dit in tijden van droogte waar aan iedereen gevraagd wordt om spaarzaam om te springen met water en waar we geconfronteerd worden met periodes met een algemeen oppomp en/of sproeiverbod. Nog meer voor de hand liggend is de controle op het volgen van de bouwvoorschriften. Regenwaterputten zijn verplicht, infiltratie kan op genomen worden in de voorschriften. Hoeveel controles doet de stad op deze basisvraag?

Naast zuinig zijn met drinkwater kunnen we ook anders omspringen met de aanleg van tuinen, pleinen en opritten; kiezen voor minder verharding, meer bomen planten (dat zijn natuurlijke waterpompen die de bodemstructuur goed houden), de overheid dient hierbij het voorbeeld te geven.

Meer waterinsijpeling betekent; bekijk bij álle werken, klein of groot of er onthard - en daarbij dus ook vergroend - kan worden. Meet ook hoeveel verharding er was voor en na de werken. Zet met andere woorden in op een overzicht met evaluatie van verharding. Groen wil dat de stad ook werk maakt van een stimulerende en leuke campagne die mensen aanzet om zelf ook te ‘ontharden’

We moeten spaarzamer zijn met water, als we dat doen kunnen we maatregelen vermijden die verbod opleggen waarbij de kraan toe moet.

Beter is nog proactief na te denken over de toekomstige watertekorten en buffers aan te leggen, de gemeente kan bijvoorbeeld in de toekomst een subsidiereglement uitwerken voor regenwaterputten of regentonnen (bv minimum 1000 liter). Dit is ook mogelijk voor bewoners die ontharden of de afvoer van hun regenwater loskoppelen van de riolering.

Als we willen vermijden dat het drinkwater duurder wordt, moeten we er zorg voor dragen, een gemeente kan ook zelf initiatief daartoe nemen. 

Besluit :

Art 1: Bij het verlenen van vergunningen voor bronbemalingen wordt steeds gevraagd om het water buiten de onttrekkingszone opnieuw te laten infiltreren. (= droogtemaatregel). Indien dit niet mogelijk is, wordt het water zoveel als mogelijk afgeleid naar een buffervat. Kan dit niet dan wordt geloosd in het oppervlaktewater. Pas als dit niet kan, is een lozing in de riolering toegestaan.

Art 2 : Via de gemeentelijke website kan in kaart gebracht worden waar en hoeveel water zo kan worden ter beschikking gesteld van derden (bv landbouwers, particulieren omwonenden) indien niet kan worden geïnfiltreerd.

Art 3: De stad zet stappen in de totstandkoming van een waterplan, neemt hiervoor het nodige initiatief en koppelt terug naar de gemeenteraad binnen 6 maanden. 

Art 4: De stad zal de stedenbouwkundige voorschriften partijoverschrijdend bespreken en herwerken op de milieu-, gecoro en gemeenteraad voor optimalisatie in kader van minimaal verlies van regenwater door afvoer in rioleringen. Resultaat hiervan is klaar in november 2020.

Art 5:  Bij ieder nieuw wegenisproject wordt een analyse en bijhorende nota uitgewerkt om maximaal en meer dan 50% infiltratie en/of buffering met infiltratie van regenwater te realiseren bij de uitvoering van het project. Indien er afvoer is via RWA-riolering zal aangetoond worden dat er geen andere oplossing was.