Gemeenteraad maart 2020

Bijkomende punten Groen fractie

Parkeren in Zottegem

Op 24 februari 2020 meldde de stad dat men de parkeertarieven en retributies zal verhogen. Als motivatie gaf de schepen aan dat de tariefverhoging er kwam om een "vlotter autoverkeer te bekomen en om de parkeerdrukte te reduceren." Een reductie van parkeerdrukte en vlotter autoverkeer vergt méér en andere zaken dan een tariefverhoging. Aangezien er geen differentiatie is in de tarieven zal het resultaat op de verkeersdrukte nul komma nul zijn, immers alle tarieven in de betalende zone gaan omhoog.
Op de gemeenteraadszitting van maart 2018 stond de ondergrondse parkeergarage (concessieovereenkomst en aankoopovereenkomst) geagendeerd met daarbij een kostprijssimulatie en inkomstensimulatie. In de concessieovereenkomst staat onder andere het volgende:

Evolutie inkomsten betalend parkeren ex retributie: we gaan bij aanvang uit van een ‘going concern’ en in jaar 3 (2019, bij de opening van de parking) van een verhoging van de parkeertarieven voor het betalend parkeren op straat van € 0,60/u naar € 1,00/u. Dit verklaart de stijging naar 125% in jaar 3.

In welke mate stemt dit overeen met de nu in voege tredende tariefverhoging?
Kan de tabel (zie bijlage) geupdate worden, ze is immers 2 jaar oud?

In heel wat steden en gemeenten moedigt men het gebruik van de ondergrondse parkings aan en ontmoedigt men het straatparkeren. Dat is beter voor de verkeersveiligheid en biedt kansen om de pleinen en straten kwalitatief her in te richten met meer ruimte voor voetgangers, fietsers en horeca. In Kortrijk is
het eerste uur ondergronds parkeren gratis. Zal Zottegem ook een gelijkaardig stimulerend beleid voeren dat de middenstand ondersteunt?
Op 20 mei 2019 bracht Groen Zottegem het bijkomend punt op de agenda in verband met shop and go parkeerplaatsen. Dit zijn plaatsen waar men een half uur gratis mag parkeren. Dit om tegemoet te komen aan runshoppers. Het antwoord dat we toen kregen van de bevoegde schepen was dat men eerst ging
wachten op de heraanleg van de Heldenlaan én dat dergelijke wijzigingen doorgesproken dienen te worden op de middenstandsraad.
Is de tariefverhoging die nu in voege treedt aan bod gekomen op de middenstandsraad, kunnen we het daarover ingenomen standpunt kennen?

In het oude mobiliteitsplan van 2012 stond "de stad er zich ertoe verbindt om eerst bijkomende parkeerplaatsen te realiseren, vooraleer bestaande plaatsen worden afgeschaft" De 100 bijkomende parkeerplaatsen onder het Collegium zijn bijna gefinaliseerd. Dit is de uitgelezen kans om onze unieke Heldenlaan met haar monumentale platanen op te waarderen en een toekomstgerichte keuze te maken. Hoe wil Zottegem met deze uitdaging aan de slag gaan?
Steden die ondergronds parkeren niet promoten kampen met leegstand en onderbenutting van deze torenhoge investeringen. Hoe wil de stad anticiperen op dit gevaar?

Organigram personeel stad Zottegem

Op de gemeenteraad van december 2016, oktober 2017 en maart 2019 werd gevraagd naar een actuele invulling van het organigram voor het personeel van de stad Zottegem. Telkens kregen we te horen dat deze oefening complex was, doch dat op korte termijn het organigram ter beschikking zou zijn.

Oktober 2017, antwoord schepen Vansintjan:
"Een globaal organigram, de stadssecretaris vooral heeft daar al heel veel werk ingestoken, er is al een heel groot deel van de weg afgelegd, maar is nog niet 100% gefinaliseerd. Maar ze zijn toch al een goed eind opgeschoten in de analyse van het bestaande organigram, en waar ze naartoe willen."

In maart 2019 kregen we volgend antwoord van schepen Evelien De Both:
Ik ben het er mee eens dat het zeer pertinente vraag is, en ik versta ook dat de oppositie ongeduldig worden op dat punt. Met betrekking tot het toekomstig organigram is het wel zo, we zijn bezig met dat geïntegreerd organigram, waarbij dat de diensten OCMW en stad zullen geïntegreerd worden. Op dit moment heeft de algemeen directeur alle diensthoofden al gesproken en die zijn gehoord, met de vraag wat hun behoeften en wensen zijn.
Op dit moment is er dan ook een ontwerporganigram opgesteld, en dat wordt in de volgende colleges besproken. En van zodra dat het gefinaliseerd is zullen we daarmee naar de gemeenteraad komen.
Raadslid Heidi Schuddinck:
Mijn vraag was naar het huidige.
Schepen Evelien De Both:
We gaan het finale plan voorleggen, ik denk dat dit het meest efficiënte is.
Raadslid Heidi Schuddinck:
Kan de schepen daar een tijdstip op plakken?
Schepen Evelien De Both:
Zo spoedig mogelijk.

Eén jaar later vinden wij een organigram nog altijd belangrijk: een organisatiemodel geeft namelijk duidelijkheid over hoe de stad Zottegem functioneert. Wat is de stand van zaken op dit moment ? Wanneer zal er een actueel organigram van de stad Zottegem zijn? Graag ontvingen we een actueel overzicht:

  • een organigram als schematische voorstelling van de organisatie;
  • beschrijving van alle afdelingen met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Fietsveiligheid/putten in wegdek

Aan de vrieskou zal het niet gelegen zijn, toch stellen we vast dat er heel wat putten zijn in diverse straten. In het spoorwegtunneltje dat leidt naar de Arthur Gevaertlaan is er een put die een reëel gevaar betekent voor fietsers.
Kan hieraan verholpen worden?
Worden dergelijke zaken systematisch gescreend?

Oprichting milieuraad

Bijna anderhalf jaar na de laatste verkiezingen is er nog geen vergadering van de milieuraad geweest. We hebben ook nog geen zicht op de thematische invulling van deze raad. Klimaatmitigatie en -adaptatie, een lokale voedselstrategie, biodiversiteitscrisis, de bouwshift, duurzame stadsontwikkeling, natuur- en milieueducatie zijn allemaal onderling verbonden. Onze stad is binnen het klimaatplan ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’ ook voortrekker van het onderdeel blauw-groene netwerken. Groen Zottegem meent dat actoren zoals scholen, natuur- en milieuverenigingen, vertegenwoordiging van landbouwers, imkers … een belangrijke inbreng kunnen hebben in het zoeken naar oplossingen, het ondersteunen van stadspersoneel bij denkwerk, het uitbreiden
van een draagvlak door participatie. Dat dit kan toont de excellente en actieve werking van de GROS.
Wanneer is de eerste vergadering van de milieuraad voorzien?

Ondertekening bomencharter

Vanaf 18/10/2019 kon het bomencharter ondertekend worden. De provincie Oost-Vlaanderen en onze buurgemeente Zwalm hebben het bomencharter al ondertekend. Met een groeiende belangstelling voor natuur, bos, bomen en voedselbossen vindt Groen Zottegem dat onze stad niet kan achterblijven. Ook Vlaams minister Bart Somers toont ambitie. Uiteraard mag het niet bij een ondertekening van een charter blijven. Zowel de milieuraad als een ad-hoc
commissie kunnen de stadsdiensten ondersteunen hierin. Er zijn voldoende low budget quick-wins mogelijk mits het organiseren van participatie.
www.bomencharter.be

Ondertekent de Stad het bomencharter? Zal in een ad-hoc commissie bekeken worden waar bomen een plaats kunnen krijgen op gemeentelijke of
OCMW-gronden in het kader van landschapsverfraaiing, zomerse verkoeling, lokale voedselproductie?

Evaluatie Zottegem bijvriendelijke gemeente/installatie bijenhotels

In juni 2017 heeft Zottegem het charter bijvriendelijke gemeente ondertekend. Met dit charter engageert Zottegem zich om een meer bijvriendelijke gemeente te worden. Dit kan door het verhogen van de stuifmeelwaarde van de omgeving voor alle bijensoorten, en door het aanbieden van nestplaatsen voor wilde bijen. Het bijencharter is een initiatief van de KonVIB en focust op honingbij Apis mellifera , een gedomesticeerde soort. Er zijn echter ruim 300 wilde bijensoorten. Op dit moment zullen de eerste zandbijen en metselbijen op zoek gaan naar voedsel en nieuwe nestlocaties. Zandbijen nestelen in de
bodem, sommige metselbijen nestelen in bijenhotels. Het is duidelijk dat imkers en bijenhotels niet de volledige biodiversiteit van wilde bijen kunnen dekken. Nochtans bieden de wilde bijen een belangrijke ecosysteemdienst als bestuivers. Hoe meer soorten, hoe beter de bestuiving. De milieuraad kan een
ontmoetingsplaats zijn voor boeren, imkers, natuurverenigingen en geïnteresseerden rond dit thema om een inventarisatie en uitvoering van een actieplan uit te werken. Professionele ondersteuning kan gebeuren door Natuurpunt Studie vzw. Een goed voorbeeld is het bijenplan van de stad Kortrijk.
https://www.natuurpunt.be/publicatie/wilde-bijenplan-kortrijk

Heeft de stad een inventarisatie van bijensoorten in Zottegem?
Welke doelsoorten zijn gekozen?
Welke initiatieven heeft de stad genomen om de voedselwaarde van het landschap te verhogen voor welke bijensoorten?
Welke initiatieven heeft de stad genomen om bestaande kolonies van grondnestelende bijen of bijen die niet in bijenhotels huizen te versterken?
Wat is de stand van zaken van de plaatsing en inrichting van de bijenhotels? Volgt er nog een educatief luik aan dit project? Kan een overzicht van kosten (materiaal, manuren voor opvolging, plaatsing en afwerking door stadspersoneel) gegeven worden?