Gemeenteraad maart 2021

Bijkomende punten Groen fractie

Projectaanvraag leefbare buurten

Het is duidelijk dat Zottegem op tal van vlakken voor grote uitdagingen staat. Bijvoorbeeld op het vlak van ruimtelijke ordening, mobiliteit, de bevolkingsevolutie met een vergrijzende bevolking en de noodzaak tot verjonging, om er maar enkele te noemen. Deze uitdagingen worden losgelaten op verschillende wijken, deelgemeenten waar men momenteel aan den “lijve” ondervindt dat ad hoc oplossingen niet wenselijk zijn, en een lange termijn invalshoek noodzakelijk is om de leefbaarheid van de buurt te stimuleren en veilig te stellen.

De toekomst van Zottegem en de ontwikkeling van diverse deelgemeenten ligt ons nauw aan het hart en mag niet afhankelijk zijn van snelle beslissingen om de draagkracht van een buurt overeind te houden, een duidelijke beleidsvisie dient hier aan de basis te liggen. De Vlaamse Bouwmeester, Fietsberaad Vlaanderen, Vlaams minister Somers en het Agentschap Binnenlands Bestuur slaan de handen in elkaar slaan om lokale overheden te ondersteunen bij de herinrichting van hun straten en wijken. Veel lokale besturen willen het openbaar domein in hun stad of gemeente herinrichten. Maar hoe moeten ze dat juist aanpakken? Hoe vertaalt zich dat in concrete ontwerpen? Welke ingrepen zijn nodig om mensen te stimuleren om te wandelen of de fiets te nemen? Hoe rijmen we dat met de opgave van ontharding en waterbuffering?

Vanaf 26 februari 2021 kan elke Vlaamse stad of gemeente een project indienen om van een gewone wijk een echte leefbuurt te maken. Kenmerkend voor Leefbuurten is dat verkeersvraagstukken, ecologische, sociaal-economische en andere maatschappelijke uitdagingen er samen worden aangepakt. Daaruit worden de vijf tot tien meest ambitieuze en inspirerende projecten geselecteerd die vervolgens ondersteund zullen worden bij de uitwerking van een kwaliteitsvol ontwerp. De geselecteerde steden en gemeenten kunnen rekenen op intensieve begeleiding en de benodigde expertise, onder meer op het vlak van mobiliteit, vergroening, ontharding en burgerparticipatie. Voor deze ondersteuning wordt ongeveer 590.000 euro voorzien. Een project indienen kan tot en met 31 mei 2021.

Een prachtig voorbeeld om een projectaanvraag voor in te dienen is bijvoorbeeld Bevegem. Deze deelgemeente is het sterkst aan het evolueren. We denken hierbij niet alleen aan de stationsomgeving, doch ook aan de inplanting van het nieuwe sportcomplex. De buurt heeft het voordeel van verschillende scholen te hebben. Qua ruimtelijke ordening zien we hier ook de steeds terugkomende vraag tot “verappartementisering”.

Toont het Zottegemse stadsbestuur ambitie en zijn jullie het eens om een projectaanvraag voor leefbare buurten in te dienen?

De leidraad bij deze projectbekendmaking is uiterst nuttig en bevat waardevolle elementen voor ruimtelijke ontwikkeling. Zijn jullie bereid deze brochure “leefbare buurten” als richting gevend beleidsdocument op te nemen voor verdere stedenbouwkundige ontwikkeling ?

Voorstel van beslissing :

Art1: Het stadsbestuur beslist in te tekenen op de projectoproep “leefbare buurten”, zoals gelanceerd op 26 februari 2021.

Art2: Het stadsbestuur neemt de brochure “leefbare buurten” mee op als richtinggevend kader bij ruimtelijke ontwikkeling.

Ontwikkeling Cantaertsite

In de notulen van het schepencollege van 8 februari 2021 konden we lezen dat een vergunning werd gegeven om de constructies gebouwd op de Cantaertsite te slopen. Het afbreken van de betreffende gebouwen kadert binnen het bouwrijp maken van voorliggend perceel en gaat een nieuwe aanvraag tot ontwikkeling van deze projectzone vooraf. Het project kent, zoals gebruikelijk binnen dergelijke context, een lange geschiedenis. In 2016 werd het RUP definitief goedgekeurd op de gemeenteraad. Het gebied wordt omgevormd tot 4 woonzones met daarin een ontsluitingsweg en een park.

De fietsdoorsteek naar Bruggenhoek zou behouden blijven maar wordt heraangelegd.

 • Wordt bij het slopen en het afvoeren van materialen en constructies rekening gehouden worden met bezorgdheden qua verkeersveiligheid zoals we ook voorzien binnen een nog op te stellen werfcharter, met andere woorden af- en aanvoer buiten de spits? We lezen dergelijke bepaling niet bij de bijzondere voorwaarden in de vergunning.
 • Destijds werd er beslist de volkstuintjes mee te integreren in het nieuwe concept. Er was ook sprake van een Vlaamse subsidie om de volkstuintjes te behouden. Bestaat deze subsidies nog steeds en wordt deze aangevraagd?

In de studie, gemaakt door Solva, is er sprake van bijzondere aandacht voor de overgang van het bestaande stedelijke weefsel naar de groen- en openruimtestructuur. Volgende ruimtelijke randvoorwaarden werden meegegeven, blijven die nog overeind?

 • de site Cantaert wordt wenselijk in samenhang ontwikkeld met brouwerij De Klok;
 • rekening houdende met de ligging in het centrumgebied en de nabijheid van het station is een gemengde ontwikkeling wenselijk met voldoende aandacht voor sociale huisvesting;
 • in functie van een relatief compacte ontwikkeling van het kernwinkelgebied is een substantiële ontwikkeling van handelsfuncties op de site niet wenselijk.

Verder is er sprake van opdeling van het terrein in 4 projectzones, blijven deze zoals vermeld in de studie?

 • Zone 1: 23 gesloten of halfopen grondgebonden woningen plat dak, maximaal 2 bouwlagen, parking deels privatief, deels openbaar.
 • Zone 2: 12 woongelegenheden, naast de groenstructuur van de beek, 1 bouwvolume maximaal 4 bouwlagen. Ondergrondse parking.
 • Zone 3: 6 volumes voor ongeveer 70 woongelegenheden, meergezinswoningen.
 • Zone 4: 35 woongelegenheden grondgebonden halfopen gesloten bebouwingen. Parking in het hoofdvolume.

Blijven deze bepalingen overeind? Er is 1,5 parking als minimale norm opgenomen, 1 van de bezwaarschriften doet de suggestie hier een maximale norm van te maken, in welk opzicht zullen jullie aan dit bezwaar tegemoetkomen?

Alle argumenten van dit bezwaar mee in overweging nemend, blijft de Kwadestraat het karakter behouden zoals nu voorzien?

In het voorontwerp van de stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaalde voorwaarden erg lauw omschreven.

We zitten hier in een overstromingsgevoelig gebied. Het document bevat tal van verwijzingen naar “verharding”, waarbij dan vermeld wordt ‘bij voorkeur’ met waterdoorlatende materialen. Gezien de bewijzen van de nefaste gevolgen van verharding, kan er in deze een meer dwingende keuze tot waterdoorlatende verharding worden opgenomen?

Welk tijdspad zal dit dossier nu kennen?

Gelet op het feit dat er nu een sloopvergunning wordt toegekend, hoever staat het met de ontwerpplannen van de bouwheer?

Nieuwe inrichting Jasmijnstraat blijkt problematisch

De herinrichting van de straat kwam hier in de gemeenteraad en verkeersraad al verschillende keren aan bod. Groen uitte in het verleden meermaals bezwaren tegen de inrichting zoals ze is uitgedacht en het ontbreken van duidelijke dwarsdoorsnedes van de verkeersinrichting. Ook het feit dat enkel de wegbeheerders betrokken zijn en geen externe mobiliteitsexperten zoals DMOW of Dienst Mobiliteit zien we hier als een groot probleem. 

Afgelopen weken kreeg Groen zeer onrustwekkende berichten van buurtbewoners. Verschillende fietsers kwamen op dezelfde plek zwaar ten val. Verschillende slachtoffers werden afgevoerd met de ambulance.

Ter plekke stelden we een aantal problemen vast. Als een fietser vanuit de Godveerdegemstraat de Jasmijnstraat wil inslaan, zorgen een aantal zaken voor een gevaarlijke situatie:

 • De afslag voor fietsers is als bocht aangelegd en ligt er hobbelig bij (beton kasseien asfalt) en de bochtstraal is niet gerespecteerd.
 • De verhoogde verkeersgeleider is afgewerkt met verticale boordstenen. Dit is niet “vergevingsgezind” want van  zodra een fietser de betonnen boord raakt, gaat hij of zij gegarandeerd onderuit.
 • De doorgang voor fietsers is er te smal en er is geen schrikstrook voorzien.

Daarom de volgende vragen:

 • Wanneer zijn deze werken opgeleverd?
 • Hoeveel ongevallen zijn er sinds de oplevering geregistreerd bij politie op deze plek?
 • Hoeveel mensen raakten bij die ongevallen lichtgewond, hoeveel zwaargewond? 
 • Wanneer zal het stadsbestuur deze plek en bij uitbreiding de inrichting van de volledige driehoek Jasmijnstraat/Tweekerkenstraat/Godveerdegemstraat herbekijken? 
 • Zoja, welke mobiliteitsexperten zal de stad daarbij betrekken?
 • Heeft de stad Zottegem momenteel voldoende eigen expertise om dergelijke plannen in detail te evalueren, zelf uit te tekenen en op te volgen?

Trage wegenbeleid in Zottegem

Al sinds juni 2019 heeft Zottegem al haar trage wegen geïnventariseerd en verzameld in actuele tragewegenplannen voor alle deelgemeentes. De gebieddekkende inventarisatie is een belangrijke eerste stap omdat de stad subsidies kan aanvragen bij de provincie voor onderhoud en het plaatsen van naambordjes. 

Normaal is de tweede stap de opmaak van een actieplan. In zo een actieplan legt men de prioriteiten vast. Welke trage wegen moeten we infrastructureel aanpakken, welke ontoegankelijke wegen maken we weer open? Ook maakt men een budgettaire inschatting. Het is ook in die fase waar de stad een doordachte keuze moet maken over de materialisatie en uitvoeringstechnieken. Bijvoorbeeld welk modderig pad heeft een houten vlonder nodig, waar is een kiezelverharding nodig, waar kan regulier onderhoud volstaan?

Die cruciale planningsfase van het actieplan heeft men in Zottegem overgeslagen. De stad Zottegem blijf dus werken zonder kompas en met een heel beperkt budget.

De derde stap heeft de stad wel al genomen, volgens Groen veel te vroeg. Een 20-tal wegspotters gaan elk seizoen op pad en inspecteren hun deelzone. Bij die vrijwilligers groeien de frustraties want bij elke inspectieronde komen dezelfde infrastructurele problemen weer bovendrijven maar door gebrek aan langetermijnvisie en middelen blijven de problemen onopgelost.

Ondanks het vele werk en enthousiasme van die vrijwilligers, gebeurt er in Zottegem bijzonder weinig. De tragewegenplannen zijn in Zottegem drie jaar oud maar de aanpak door de stad is niet substantieel verbeterd. Eigenlijk werkt men in Zottegem nog steeds op dezelfde ad-hoc manier als jaren geleden. Wie het luidst roept of politieke druk kan uitoefenen wordt geholpen maar structureel is er afgelopen jaren weinig veranderd. 

Vragen:

 • Hoeveel subsidies heeft de stad aangevraagd voor het beheer van de trage wegen bij de provincie sinds 2019?
 • Tegen wanneer zal de stad een actieplan voor de trage wegen opmaken?
 • Zal de stad meer eigen middelen vrijmaken voor het onderhoud van trage wegen?  Zo ja hoeveel?

Project Water-Land-Schap 2.0

In het kader van de Blue Deal van N-VA minister Zuhal Demir maakt Vlaanderen 15 miljoen euro vrij voor nieuwe en innovatieve projectideeën op het platteland. Water-Land-Schap 2.0 zoekt enthousiaste jongeren, burgers, scholen, lokale overheden en onderzoeksinstellingen die samen uitproberen hoe ze in landelijke gebieden op een innovatieve manier droogte kunnen bestrijden.

Met dit project wil men inzetten op minder verdroging en een grotere, duurzamere watervoorraad voor een sterkere landbouw en een goede waterkwaliteit. Het programma wil daarbij rekening houden met de extra stress die de klimaatverandering op het watersysteem zal zetten. Het programma is ook onderdeel van het Relanceplan Vlaamse Veerkracht.

De oproep voor indiening van een innovatie of een gebiedsprogramma wordt gelanceerd in april 2021. Dan krijgen geïnteresseerden enkele maanden de tijd om een voorstel in te dienen tot midden mei 2021.

Er zijn twee paden, eentje voor quick wins (raming tot € 200 000) dus korte termijn en eentje voor gebiedsontwikkeling, dus langere termijn (raming tot € 1 500 000).

De geselecteerde gebiedsprogramma’s kunnen rekenen op middelen voor procesbegeleiding en op een inhoudelijke ondersteuning. Het uit te werken gebiedsprogramma bundelt enkele concrete maatregelen in het gebied die de volgende 6 jaren kunnen worden uitgevoerd​. Dat programma wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Minister die er uitvoeringsmiddelen aan verbindt. ​​

Vragen:

 • Zal stad Zottegem initiatief nemen om landbouw, inwoners, jongeren, ... bij elkaar te brengen om een project in te dienen?
 • Heeft de stad Zottegem weet van andere organisaties die met onze stad willen samenwerken rond een dergelijk project?