Gemeenteraad november 2019

Bijkomende punten Groen fractie

Adviesraden, wie zijn ze, wat doen ze?

In de beleidsverklaring van de bestuursploeg lezen we het volgende met betrekking tot de organisatie van de adviesraden:

Permanente dialoog tussen stadsbestuur en burgers, buurtverenigingen en adviesraden is het leidmotief. De adviesraden zijn voor ons van fundamenteel belang in het bestuur van onze stad, omdat zij ons toelaten op een permanente wijze de vinger aan de pols te houden rond diverse materies die leven bij onze bevolking. We zetten verder in op het activeren en betrekken van de adviesraden en koppelen beleidsbeslissingen naar hen terug.

Tot vervelens toe wordt het thema van de adviesraden - dat een uitstekend participatief element kan vormen voor beleidsvorming van een stad - op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. Het zou ons te ver leiden om al die agenderingen op te sommen, ook collega’s van andere politieke partijen vinden de werking van adviesraden belangrijk en ook zij hebben dit reeds op de agenda geplaatst.

Ook de wettelijk verplichte adviesraad wordt niet georganiseerd zoals het hoort én bijkomend worden de onafhankelijke experten, die voor hun werk een forfaitaire vergoeding krijgen, niet betaald.

In maart 2019 vernamen we op de gemeenteraad het volgende:

(uit het mondeling verslag)

Burgemeester Jenne De Potter: “Het is zo dat in het schepencollege is afgesproken dat alle schepenen samen met hun diensten, diensthoofden, de opdracht hebben gekregen om de statuten, de werking, de praktische organisatie van hun adviesraad eens kritisch tegen het licht te houden de statuten hier en daar wat te moderniseren, te verfijnen.

Ik denk dat dit wel eens nuttig is om dat te doen. Er zijn statuten die al decennia meegaan, en misschien toch wel eens een herwaardering verdienen.

Alle schepenen hebben opdracht gekregen om dit te doen, en op die manier een beetje een coherent, transparant geheel te vormen.

Het is de bedoeling om dat zeer snel te doen en dan hier op de gemeenteraad al die statuten te agenderen, de samenstelling te agenderen, daar kandidaturen voor op te vragen.

Onze vragen, nadat we in het verleden verschillende keren de dynamisering van de adviesraden op de politieke agenda hebben geplaatst:

  1. Hoe komt het dat jullie niet slagen in het ordentelijk organiseren van de wettelijke adviesraden (gecoro)? Hoe komt het dat experten, onafhankelijken in deze adviesraad al twee jaar niet betaald worden?
  2. Als bijlage vinden jullie een schema met een overzicht van hetgeen wijzelf hebben kunnen terugvinden en samenstellen op de vernieuwde website. Dit zijn veelal verouderde gegevens, wanneer mogen we een up to date overzicht verwachten?

 

Bestemming toelagen Vlaams Open Ruimte Fonds

Het doel is om tegen 2040 geen extra open ruimte meer te bebouwen. Daartegenover staat dat de betonstop dood en begraven is door de nieuwe Vlaamse Regering. Vandaag worden ook parken, tuinen en kasteeldomeinen gezien als ruimte die wordt ingenomen door de mens, terwijl dat in de praktijk niet-bebouwde open ruimte is. Die definitie wordt herbekeken, waardoor het aantal hectare open ruimte zal stijgen, al verandert er in de praktijk niets.

Al jaren meldt de Vlaamse regering dat er bossen zullen worden aangeplant. Nu opnieuw is er extra geld voor het aanplanten van nieuwe bossen. Opnieuw zeggen de meerderheidspartijen tegen 2030 maar liefst 10.000 hectare  extra bossen in Vlaanderen aan te leggen.

Zottegem heeft zich geprofileerd als landelijke gemeente met open ruimte waardoor het extra budget krijgt via het Gemeentefonds. Wat er met dat extra geld moet gebeuren is niet zo duidelijk.

Vraag:

  1. Gezien Zottegem zich profileert als Poort/Parel van de Vlaamse Ardennen, het fietstoerisme promoot, … . Wat gaat Zottegem doen met geld van het Open Ruimte Fonds voor de kwaliteit van de openbare ruimte voor de eigen inwoners?
  2. Zal een deel van dat fonds ook gebruikt worden voor hernieuwbare energie?
  3. Groen vraagt om het bedrag van het fonds en de acties die hiermee gaan betaald worden duidelijk en apart te benoemen in het Meerjarenplan en niet alles in één pot te gooien. Kan Zottegem zelf beslissen wat ze doet met dat geld en bijvoorbeeld een weg heraanleggen?
  4. De Vlaamse regering wil snel het Instrumentendecreet verder afwerken. Dit decreet biedt gemeenten instrumenten voor het voeren van een grondbeleid dat bijdraagt aan kernversterking en het behoud van de open ruimte. Wat is de stand van zaken van dat decreet ?

 

Bestemming toelagen Denderfonds

Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord voorziet extra steun voor de lokale besturen. Een deel van de pensioenuitgaven wordt overgenomen en er gaat bijkomend geld naar gemeenten met veel open ruimte en naar de Vlaamse Rand rond Brussel.

Vier Oost-Vlaamse gemeenten krijgen daarnaast een specifieke vermelding: Denderleeuw, Ninove, Geraardsbergen en Zottegem ontvangen de komende legislatuur samen twintig miljoen euro ‘voor de problematiek van de uitdijende effecten van het grootstedelijk gebied.

Dat ‘Denderfonds’ moet de kosten van stedelijke fenomenen als migratie, armoede, werkloosheid en anderstaligheid van migranten compenseren, zegt de Vlaamse regering.

Vraag:

  1. Hoeveel van het Denderfonds voor Zottegem gaat aan deze sociale doelen zoals benoemd in de doelstelling besteed worden?
  2. Wordt dit bedrag voor de ganse Zottegemse bevolking van toepassing of alleen voor diegene van Belgische origine? Lees immers: “de kosten van stedelijke fenomenen als migratie, armoede, werkloosheid en anderstaligheid van migranten compenseren”. Het geld van het fonds is toch voor alle mensen van toepassing? Of niet?

Groen vraagt om het bedrag van het fonds en de acties die hiermee gaan betaald worden duidelijk en apart te benoemen in het Meerjarenplan en niet alles in één pot te gooien.

Bijkomende punten OCMW

Crisisnetwerk Vlaamse Ardennen

Uit goede bron vernam Groen dat er gesprekken geweest zijn tussen het CAW en de stad Zottegem voor de toetreding van de stad tot een bestaand netwerk van de gemeenten Herzele en Sint-Lievens-Houtem voor crisisopvang bij dakloosheid in de Vlaamse Ardennen onder de vorm van noodwoningen.

Zo kan voor crisisopvang (daklozen, brand, intrafamiliaal geweld met als gevolg uithuiszetting, uithuiszettingen na vonnissen van vrederechters bij huurachterstal enz) beroep gedaan worden op noodwoningen of dringende noodopvang zowel voor alleenstaanden als voor gezinnen. Uit de vaststellingen van de sociale dienst van het OCMW blijkt dat hieraan regelmatig nood is.

Is dat overleg al afgelopen en wat is er beslist?

Wat is de kostprijs voor OCMW Zottegem, op jaarbasis, om toe te treden tot dit netwerk? Via welke dringende procedure kan noodopvang voorzien worden?