Programma

Groen ZottegemEcht Anders De toekomst vraagt om andere oplossingen dan het verleden. Onzesamenleving en ons milieu staan voor grote uitdagingen. Daarom wil GroenZottegem de zorg voor onze omgeving en de zorg voor elkaar voorop stellen.Wij gaan voor een ander beleid, en dan bedoelen we: echt anders.    

Meer groen dichtbij de mensen

De recente hittegolven tonen aan dat ons klimaat verandert en dat dit gevolgen heeft voor
mens en milieu. In de snikhete dagen beseffen we pas hoe waardevol een boom is of een
stukje groen. Groen Zottegem wil daarom meer bomen en groene zones in het straatbeeld.
Ze bieden niet alleen bescherming tegen hittegolven maar ook tegen wateroverlast. En ze
zuiveren de lucht die we allemaal inademen.
Groen Zottegem zal zich daarom inzetten voor de uitbreiding van natuur- en bosgebieden.
We denken daarbij concreet aan het realiseren van een groene gordel rond Zottegem. Het
zou daarbij gaan om het samenvoegen van drie grote gehelen: de Zwalmvallei, de
Molenbeekvallei en de Steenbergse bossen. Dit kan alleen gerealiseerd worden in een
breder kader van ruimtelijke ordening, mobiliteit en recreatie. Daarom streven wij naar een
samenhangend beleid om onze stad meer groene ademruimte te geven.
Op kleinere schaal willen wij ons inzetten voor meer groen op straat, op speelplaatsen en op
de vele steenwoestijnen die onze stad ontsieren.
Zuiver water en zuivere lucht staan ook hoog op ons verlanglijstje. Om tot een betere
waterzuivering te komen, moet worden ingezet op een adequate riolering. En om onze
luchtkwaliteit te verbeteren gaan wij rekening houden met de resultaten van het project
Curieuzeneuzen dat op 68 plaatsen in Zottegem metingen heeft gedaan.

 

Klimaat

Dat de klimaatopwarming een feit is, hoeft hier niet te worden herhaald. Wat wel herhaald
moet worden is de noodzaak om de goede intenties in daden om te zetten. Daarom vraagt
Groen Zottegem dat het klimaatplan dat in 2017 is ondertekend voor de gemeenten van
Zuid-Oost-Vlaanderen ook op het terrein wordt uitgevoerd. Dat veronderstelt een inzet van
ons allemaal. We zullen pas resultaten boeken als we met z’n allen ons steentje bijdragen:
burgers, bedrijven, organisaties, scholen, gemeenten, enz.
Concreet willen wij inzetten op het maximaal gebruik van duurzame energie, het tegengaan
van voedselverspilling, het bewust omgaan met water, het ondersteunen van de lokale
handel en het promoten van cambio voor auto’s en fietsen.

Een andere mobiliteit

U zou ook graag met de fiets naar Zottegem komen om de trein te nemen of boodschappen
te doen? En u zou ook graag uw kind met de fiets of te voet naar school laten gaan? Dan
deinst u wellicht terug vanwege het gebrek aan fietspaden en het drukke autoverkeer. Groen
Zottegem wil daar verandering in brengen en een fietsvriendelijk klimaat in onze stad
realiseren. Laten we beginnen met meer en betere fietsenstallingen in het centrum te
plaatsen. De heraanleg van wegen mag niet meer gebeuren zonder aangepaste
fietsvoorzieningen. De uitbouw van de fietssnelwegen en de doortrekking van het
Mijnwerkerspad zijn voor ons de topprioriteit. Zo ontstaan nieuwe verkeersaders, die de
deelgemeenten met het centrum verbinden.
Het openbaar vervoer is een andere prioriteit. Zottegem is een pendelstad en zal dat in de
toekomst blijven. Daarom willen wij ijveren voor een modernisering van het station en een
betere toegankelijkheid voor de 6000 reizigers die dagelijks de trein nemen.
De leefkwaliteit in Zottegem zal aanzienlijk toenemen als het autoverkeer in het centrum kan
teruggedrongen worden. Daarom stelt Groen Zottegem een globaal mobiliteitsplan voor
waarbij concrete voorstellen worden gedaan om de doorstroming van het verkeer te
verbeteren, zonder de auto te bannen.

 

Lokale economie

Kmo's en zelfstandigen vormen de ruggengraat van de plaatselijke economie. Zij verdienen dan
ook maximale ondersteuning. Communicatie tussen stadsbestuur en ondernemers is daarbij
cruciaal en kan volgens ons veel beter. Het zou al een grote vooruitgang zijn als we een schepen
hadden voor middenstand en city marketing. Die twee domeinen horen immers samen. Het
aanduiden van een centrumcoördinator zou een eerste stap zijn in de goede richting. Het
winkelcentrum dient verder gepromoot te worden terwijl het creëren van baanwinkels moet
worden afgebouwd
Infrastructuurwerken moeten steeds gebeuren in overleg met de lokale ondernemers zodat de
hinder voor hun winkel of bedrijf tot een minimum beperkt blijft. Voor een startende onderneming
moet het vanaf het begin duidelijk zijn welke belastingen er in een gemeente van toepassing zijn.
De gemeente kan beter 'pestbelastingen' vermijden omdat ze vaak meer kosten dan opbrengen.
Groen Zottegem wil graag de circulaire economie ondersteunen door het promoten van
repaircafés en het helpen opstarten van weggeefwinkels. Wij zijn ook gewonnen voor een digitaal
platform waarop de streekproducten online kunnen worden aangeboden en verkocht.
Tenslotte nog dit. Er zijn genoeg leuke cafés en goede restaurants in Zottegem maar een hotel
ontbreekt nog. Als poort van de Vlaamse Ardennen, als Egmontstad, als festivalstad, als
wielerstad moet er eindelijk eens werk gemaakt worden met het aantrekken van een klein tot
middelgroot hotel.

  
Luisteren naar de jeugd


Groen Zottegem heeft een oor voor de jeugd. Onze jongerenwerking zit vol frisse ideeën die we
in de volgende legislatuur willen helpen realiseren. Een van hun bekommernissen is het veiliger
maken van de schoolomgeving. Het aanpakken van gevaarlijke kruispunten en het uitbreiden van
fietsstraten staat hoog op de agenda.

Verder willen onze jongeren ook graag een paar uurtjes politiek in de derde graad van het
middelbaar. Lokale politici zijn van harte welkom voor een open gesprek.
Tenslotte mag Zottegem graag iets properder. Concreet denken de jongeren aan het aanbrengen
van voldoende vuilnisbakken, het aanpakken van zwerfvuil en het plaatsen van degelijke
toiletten.


Dierenwelzijn

Groen Zottegem streeft naar een samenleving die respectvol omgaat met dieren. Dit moet
zich ook vertalen in het beleid van onze stad.
Een eerste belangrijk punt is de installatie van een bevoegdheid Dierenwelzijn in het College
van Burgemeester en schepenen. Die kan zorgen voor de coördinatie van het beleid en
dienen als een algemeen aanspreekpunt voor problemen inzake dierenwelzijn.
De stad moet zoveel mogelijk de overlast door zwerfdieren proberen te voorkomen. Voor
katten kan bijvoorbeeld een sterilisatie/castratie campagne en chippen worden overwogen.
Daarnaast moeten organisaties die zich hiermee bezighouden worden ondersteund. We
denken hier in de eerste plaats aan de dierenasielen die nauwelijks het hoofd boven water
kunnen houden. Tenslotte willen we in Zottegem een hondenlosloopweide in het centrum. 

Een plek waar viervoeters naar hartenlust vrij kunnen rennen en de baasjes kunnen bijpraten.

 

Eerlijk slim sociaal

Groen wil werk maken van een eerlijk en slim sociaal beleid.
Onder het motto ‘voorkomen’ is beter dan genezen willen we eerst inzetten op een proactief
beleid. Voorkomen en tijdig detecteren van problemen zoals kansarmoede, vereenzaming.
Het inzetten van ‘brug’figuren en het versterken van vrijwilligersnetwerk is een mogelijkheid ,
doch ook het adequater afstemmen van samenwerking tussen OCMW, CAW en lokaal
bestuur.
Sociaal beleid is geen puur doelgroepbeleid maar een inclusief beleid. Dit wil zeggen dat het
sociaal beleid zich zal richten naar zowel jonge gezinnen als senioren, en er meer gezocht
dient te worden naar synergie en een all-in beleid waar uitwisseling is tussen verschillende
diensten bijvoorbeeld vrije tijd, wonen, werkgelegenheid.
Tenslotte zullen we slechts kunnen afleiden of het sociaal beleid vruchten afwerpt als we
kunnen monitoren op welke manier en op welke termijn de klant verder op eigen benen kan
staan en minder afhankelijk wordt van hulp. Anders gezegd: de hulpvraag mindert?
Bepalen van doelstellingen en analyse is broodnodig om de interne werking van de dienst
maatschappelijk welzijn binnen de stad optimaal te organiseren.