Gemeenteraad januari 2021

Bijkomende punten Groen fractie

Heraanleg Welzijnstraat

Het dossier van de Welzijnstraat is een dossier dat de afgelopen 5 jaar al enkele keren op de gemeenteraad is gekomen.

Na aandringen van de buurtbewoners is er een participatiemoment geweest op 20 oktober. Op die vergadering kreeg de stad heel wat input van buurtbewoners maar ook van de school. 50% bestuurders rijdt er vandaag te snel en de voorgestelde plannen bieden daar geen oplossingen voor. Ook het vele doorgaande verkeer in de Welzijnstraat, dat van het Heilig Hartplein en de stationsparking komt, wordt niet omgeleid langs primaire verkeersassen. De Welzijnstraat is ook een schoolomgeving en dat lijken de stad en de ontwerpers uit het oog verloren te zijn. In een hedendaagse schoolomgeving moet het, zoals het Octopusplan omschrijft, aangenaam vertoeven zijn en moet de omgeving een duidelijke aantrekkingskracht hebben op voetgangers en fietsers. Er is volgens de buurt geen nood aan de dwarse parkeerplaatsen, wel aan het invoeren van een blauwe zone.

Vandaag zijn we meer dan 3 maand verder maar tot op heden kregen de deelnemers geen enkele terugkoppeling. Bij een volwaardig participatiemoment weten burgers en betrokken organisaties hoe men verder omgaat met hun insteek, wie hun aanspreekpunt is, wat wanneer zal gebeuren en wie dit zal opvolgen. In dit gevoelige dossier is het gebrek aan proactieve communicatie met de inwoners een zeer belangrijke tekortkoming.

Vragen:

Hoe komt dat de deelnemers na 3 maand geen verslag van dit overleg hebben ontvangen?

Hoe komt het dat noch de ontwerpers, noch de mobiliteitsambtenaar op dit inspraakmoment aanwezig waren? Beschouwt de stad de aanwezigheid van deze experten niet als een vereiste om een participatiemoment te houden?

Zal de stad rekening houden met de ideeën van de inwoners? En zijn die punten overgemaakt aan de ontwerpers?

Wanneer zullen de inwoners de aangepaste plannen kunnen bekijken? Op welke manier kunnen ze reageren op de aanpassingen?

Heeft de stad al advies ingewonnen bij andere belanghebbenden over de heraanleg van het kruispunt van de Broeder Mareslaan en de Grotenbergestraat? Zo ja wat was hun advies? Dit is een belangrijk kruispunt. Het kruispunt ligt op een route van het openbaar vervoer. De Lijn vraagt tijdig in overleg te gaan, best van bij conceptfase zodat ze de consequenties na kunnen gaan voor bussen. De stad kan hier ten rade gaan bij de deskundige doorstroming van de Lijn.

Het tracé van de belangrijkste fietsroute van Noord naar Zuid (toekomstige fietssnelweg F417) loopt langs de spoorlijn en dwarst de Grotenbergestraat. Ook de spooronderdoorgang is uiterst belangrijk als functionele fietsroute tussen de twee helften van onze stad. Heeft de stad al advies ingewonnen bij de dienst mobiliteit van de provincie? Hun expertenadvies zou belangrijke veiligheidswinsten voor actieve weggebruikers kunnen opleveren.

Lokale producenten en duurzaam aanbesteden

Op 12 januari kregen alle gemeenteraadsleden een mail van een zaakvoerder van een lokaal bedrijf. Enerzijds om haar ongenoegen uit te drukken over de gang van zaken bij een aanbesteding maar ook met een aantal constructieve voorstellen om de gunning in de toekomst anders aan te pakken.

Op maandag 21 december is het bedrijf telefonisch gecontacteerd om een offerte op te maken voor de nieuwjaarscadeaus van de 550 personeelsleden van de stad, het AGB en OCMW.

De uiterste reactiedatum is 13 dagen later op zondag 3 januari. Een bestelling van +-14.000 euro is niet niks voor een lokale middenstander, de 13 dagen om de offerte klaar te stomen lijken mij daarentegen heel kort. De eindejaarsperiode is veruit de drukste periode van het jaar bij dergelijke bedrijven. Zij moeten in de eindejaarsperiode een groot deel van hun jaaromzet realiseren.

Wettelijk gezien is er met de werkwijze niets mis, de gemeente kan via “aanvaarde factuur” gunnen voor bedragen onder de 30.000 euro (excl. btw). Een eenvoudige telefonische bevraging van enkele bedrijven is in principe genoeg. Het is goed dat lokale bedrijven de kans krijgen om mee te dingen, maar ze vragen in de toekomst een betere planning, meer transparantie en meer aandacht voor duurzaam aanbesteden.

Duurzaam aanbesteden begint met een goede voorbereiding en daarom vinden we het vreemd dat de stad pas een week voor het jaareinde de aanbesteding uitschrijft en toekent op 11 januari. Onverwacht 550 extra pakketten maken in de drukste periode van het jaar vergt ook voor een lokale ondernemer planning, iets wat we van onze stad ook mogen verwachten.

Net zoals bij het brouwerijcontract vinden we dat de stad meer moet inzetten op duurzame aanbestedingen. Bij voeding gaat duurzaamheid onder meer over het eten zelf regionale producten, biologisch, Fairtrade, is de verpakking in plastiek, herbruikbaar? Door duurzaam aan te besteden krijgen onze lokale ondernemers een voetje voor en kan de stad een voorbeeldconsument zijn die ook haar inwoners en organisaties stimuleert om zelf ook duurzamer te kopen. Door de volumes die de stad aankoopt hebben ze bovendien impact en zullen meer producenten duurzamer te werk te gaan.

De lokale ondernemer deed nog constructieve voorstellen. Waarom één bedrijf kiezen als je zovele lokale producten hebt in je stad en dus evengoed aan verschillende lokale producenten iets kan gunnen? Als je lokale producenten laat samenwerken kan je ook sociale en beschermde werkplaatsen laten meeprofiteren om de lokale producten te bundelen en te verpakken.

Dat zou volgens de ondernemer een mooi gebaar zijn en een mooie win/win situatie opleveren tussen de lokale middenstand.

Vragen:

  • Hoe komt het dat deze oproep pas een week voor het eindejaar is gelanceerd? Zal het stadsbestuur er voor zorgen dat lokale ondernemers in het vervolg meer tijd krijgen om zich voor te bereiden?
  • Zal de stad dit jaar duurzaamheidscriteria gebruiken bij vergelijkbare aanbestedingen?
  • Gaat de stad dit jaar aan de slag met het constructieve voorstel om lokale producenten beter te laten samenwerken?
  • Bij welke bedrijven heeft de stad een offerte aangevraagd? Is elk bedrijf op 21 december gecontacteerd?
  • Gebeurde dit bij alle bedrijven telefonisch of is er ook een schriftelijke vraag gesteld?
  • Van welke bedrijven kreeg het stadsbestuur een offerte? Voor welk bedrijf koos het stadsbestuur?

Bomencharter

Begin maart 2020 werd bekend gemaakt dat voor elke Zottegemnaar een boom zou geplant worden in de periode 2020-2024. Dit mooi initiatief kaderde in het ambitieuze klimaatbeleid van de stad.

Zo goed als één jaar later zijn we benieuwd naar de stand van zaken met betrekking tot deze uitdaging. 26 000 bomen op 5 jaar betekent meer dan 5000 bomen per jaar.

Is deze doelstelling dit jaar gerealiseerd? Wat zijn de doelstellingen voor 2021? Op welke manier wordt deze doelstelling gemonitord.

We lazen dat deze doelstelling wordt gerealiseerd door de stadsdiensten, particulieren, Agentschap Natuur en Bos, het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en Natuurpunt.

In het charter lezen we dat de lokale besturen en de partners er zich toe verbinden de volgende gegevens door te geven aan Jo Maes1, indien deze gegevens gekend zijn: het aantal geplante bomen, locatie (welke gemeente/stad), periode van het jaar, de betrokken partners en een korte beschrijving van het project. Op die manier wordt het aantal geplante bomen zo correct mogelijk geregistreerd. Het aantal geplante bomen wordt vermeld op de website https://www.bomencharter.be

Hoe en wie houdt het overzicht? Op de website van www.bomencharter.be lezen we dat onze score momenteel 0/26000 bedraagt.

Herziening RUP Buke A

Uit de notulen van het schepencollege van 21 oktober 2019 kunnen we afleiden dat er beslist werd tot herziening van het huidig RUP dat dateert van 2006.

Er werd vastgesteld dat verschillende bestemmingen en voorschriften waren verouderd en achterhaald en dat er geen adequaat antwoord wordt geboden op nieuwe uitdagingen en ruimtelijke behoeften.

In deze beslissingsnota worden een aantal aandachtspunten opgenomen:

Bijvoorbeeld: de relatie tussen de kwijnende woonfunctie en de toenemende druk van grootschalige detailhandel, de evaluatie van de woonfunctie Leeuwerikstraat (uitdovend).

Het spreekt voor zich dat bij het lezen van dergelijke passages vragen rijzen met betrekking tot dit dossier.

Er is sprake van een participatorisch traject.

Tot slot wordt besloten Solva in te schakelen bij de opmaak van herziening van dit RUP BUKE A, de rekening courant van het stadsbestuur bij Solva wordt aangewend om de kostprijs van deze studieopdracht te bepalen.

Navraag bij Solva en de stedebouwkundige ambtenaar leert ons dat, omwille van andere prioritaire dossiers, dit dossier nog niet werd overgemaakt aan Solva, dus ook niet opgestart, doch dat daar kortelings mee gestart wordt.

Vragen:

Er blijkt geen voorafgaandelijk stedebouwkundig advies te zijn voor deze herziening.

Welk document/verslag gaf aanleiding tot deze beslissing van het schepencollege?

Welke timing is er op dit project van toepassing?

Werd in 2006 de woonfunctie verankerd in het RUP? Navraag bij buurtbewoners leert ons dat heel wat bewoners er graag wonen, zowel de particulieren als de bedrijfsleiders. Welke communicatie kan u geven in verband met deze woonfunctie om de huidige bewoners gerust te stellen?

De volledige "zone Buke" is ingedeeld in BUKE A, B en C.

Het spreekt voor zich dat de ingrepen in deel A consequenties hebben voor het geheel, in welke mate zal daar rekening mee worden gehouden?

Hoe vormt zich het participatorisch traject?

Hoe staan jullie tegenover verdergaande commercialisering en uitbreiding van het winkelaanbod in dit deel van Zottegem?

Op een kleine 2 vierkante kilometers hebben wij nu een aanbod van Aldi, Smatch, Lidl, Albert Heyn en Colruyt.

Gesteld dat Jumbo morgen zich wil vestigen in Zottegem, welke procedure wordt doorlopen om hierin een beslissing te nemen?

Ondertussen gaat de ontwikkeling van deze ruimte verder; de nieuwe vestigingsplaats voor de Lidl is in snel tempo gebouwd.

Graag maak ik een bruggetje van deze inplanting naar het door de gemeenteraad goedgekeurd droogteplan in juni 2020.

We stellen immers vast dat voor de aanleg van de parking gekozen is voor niet waterdoorlatende materialen. Zelfs indien er zwaar vervoer over de parking moet, dan nog kan gekozen worden voor een mix van niet waterdoorlatende materialen op de rijbaan en waterdoorlatende materialen op de parkeerplaatsen.

Waarom werd hier niet aanbevolen om in te zetten op betere waterinsijpeling door groenaanleg of waterdoorlatende elementen in te bouwen?

Deze parking had een mooi voorbeeld kunnen zijn voor toekomstige gelijkaardige aanleg door in te zetten op ontharding. Waarom werd hier niet meer op ingezet?