Gemeenteraad mei 2020

Bijkomende punten Groen fractie

Stand van zaken herinrichting overgedragen gewestwegen en nieuwe gemeentewegen

Twee weken geleden werd in Zottegem nog eens pijnlijk duidelijk dat de snelheid op onze doorgangswegen een groot probleem is. Het is een goede zaak dat we sinds 2017 een snelheidszoneplan hebben, 50km/u is op de meeste doorgangswegen de regel. Het wegbeeld is in veel gevallen nog steeds hetzelfde als bij de aanleg in de jaren ‘60 en ’70. In die tijd waren er veel minder wagens, waren ze minder vinnig dan vandaag maar was er vooral minder aandacht voor verkeersveiligheid.
Omdat het wegbeeld nooit is aangepast kunnen automobilisten onvoldoende inschatten hoe snel ze mogen rijden. De weginfrastructuur is dus vaak verouderd en voet- en fietspaden zijn op veel plaatsen ondermaats. Het zijn problemen die we stap voor stap moeten oplossen, dat lukt niet van vandaag op morgen. Daarom is visie en planning op middellange termijn belangrijk om stelselmatige vooruitgang te boeken.

Omdat heel wat van de doorgangswegen de bevoegdheid waren van het Vlaamse gewest heeft de stad een overdracht onderhandeld van verschillende wegen. Op die manier kunnen we als stad zelf instaan voor een verkeersveilige aanleg. Sinds eind 2017 is de overdracht geregeld, de stad ontving van het Vlaams Gewest 1.400.745,08 euro voor
de gewestwegen die ze overnam. De stad betaalde op haar beurt een vergoeding aan het Vlaamse Gewest van 436.017,84 euro voor de Tweekerkenstraat die een gewestweg werd. De totale investeringssubsidie die de stad bij de ruil van gewestwegen ontving, was 964.727,24 euro. Concreet gaat dit over de N42a Gentse Steenweg, en delen van de Sterstraat, Astridstraat en Vosken aan de N42, N454 Godveerdegemstraat-Stationsplein, N462 Buke-Heldenlaan en het Sint-Hubertusplein (N462).

  1. Welke investeringen zijn er door de stad uitgevoerd, per overgedragen wegdeel, in de periode na de verwerving?
  2. Hoeveel van die investeringsmiddelen zijn intussen benut voor de wegen in kwestie? Welk budget werd er uitgegeven per overgedragen wegdeel?
  3. Welke werkzaamheden zijn er nog deze legislatuur gepland? Welk investeringen zijn er gebudgetteerd per overgedragen wegdeel?
  4. De stad kreeg de middelen ook toegewezen om de schoolomgeving in Grotenberge verkeersveilig in te richten. Wat is de stand van zaken in dit dossier? Hoe ziet de tijdslijn er voor dit project uit?
  5. Toen het Vlaamse Gewest de Tweekerkenstraat verwierf, was dit gekoppeld aan de belofte dat de Tweekerkenstraat heringericht zou worden op kosten van het gewest. De herinrichtingsstudie was aanvankelijk voorzien in 2018. Later is die timing bijgesteld en zou men eind 2019 starten met de studie. Wat is de huidige stand van zaken van dit onderzoek? Welke overlegmomenten heeft de stad gehad met het Vlaams gewest over deze studie?


Op reis in eigen land. Route Zottegem

Belgen gaan graag op vakantie in eigen land, naar de kust, de kunststeden, toeristische regio’s met natuur, fiets- en wandelroutes. Deze zomer zal dat nog meer het geval zijn nu een reis naar het buitenland misschien niet toegelaten is, of mensen er zelf voor kiezen om hier te blijven. Hét moment bij uitstek om Zottegem, als parel van de Vlaamse Ardennen, volop te promoten. De afgelopen weken, waarin we zoveel mogelijk in ons kot moesten blijven, hebben ons één ding geleerd, en dat is ook gebleken, we hebben nood aan rust, ruimte en buitenlucht.

Tijd dus om ons wandel en fietswalhalla volop in de picture te zetten. Daar bovenop heeft Zottegem bijzonder veel troeven; denk maar aan Egmont, Julius Caesar, een folkloremuseum, verschillende kastelen, een prachtig provinciaal archeologisch museum, het stoomketelmuseum om maar enkele te noemen.
Welk draaiboek en daaraan verbonden acties heeft de schepen om op korte termijn deze crisis om te zetten in een opportuniteit voor het toerisme in Zottegem?
Wanneer mogen we een algemeen masterplan toerisme verwachten? Het plan uit de vorige legislatuur stelde niet veel voor. We stellen nu vast dat er gewoon geen is.

Binnen het meerjarenplan is er in 2020 115.000 euro opgenomen voor het actieplan toerisme “poort van de Vlaamse Ardennen”, 105.000 euro daarvan is voorzien voor wielerminnend Zottegem en 10.000 euro om de stad culinair op de kaart te zetten. Gelet op de consequenties die de crisis met zich brengt: in welke mate zullen deze middelen binnen de vooropgestelde context besteed kunnen worden. Indien niet ten volle aangewend, in welke richting zullen ze geheroriënteerd worden?
Zal de schepen samen met de lokale handelaars een plan uitwerken voor de komende maanden ? Kan, en op welke manier, de braderij veilig en gezellig georganiseerd worden?
Het is ook het uitgelezen moment om de link te leggen met culturele activiteiten, cultuuractoren (bv erfgoed, …), op welke manier worden daar nu stappen in gezet?
Zottegem beschikt over een delicieus aanbod aan horeca, ook deze troeven dienen na de lockdown volop uitgespeeld te worden. Als het ware een “Zottegem, à la carte”. Zijn er specifieke plannen om deze sector te ondersteunen? In de meerjarenbegroting was een horecaplan opgenomen, is daar al mee gestart? Het spreekt voor zich dat het al dan niet toepassen van (hopelijk een heel gamma aan) acties steeds dient afgetoetst te worden aan gezondheidsrisico’s op dat moment.